Uložit do nákupního seznamu
Vytvoření nového nákupního seznamu
Bezpečné nakupování
Idosell security badge

Záruka

Následující prohlášení o záruce platí výhradně pro zákazníka obchodu INNPRO Robert Błędowski sp. z o. o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko

NIP: 6423234719
NIP UE: PL6423234719
KRS: 0000944160

("Prodávající"), který je spotřebitelem nebo fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, když z obsahu této smlouvy vyplývá, že se nejedná o podnikatelskou činnost této osoby, v důsledku toho zejména z předmětu své podnikatelské činnosti zpřístupněných podle ustanovení o Centrální evidenci a informacích o podnikání (dále jen „Zákazník“).

 

6.1. INNPRO Robert Błędowski Sp. z o. o., se sídlem Rybnik, ul. Rudzka 65C, 44-200 Rybnik, dále jen „Garant“, ručí za řádný provoz produktu ze své nabídky, než je uvedeno v bodě 6.1.A. - 6.1.D a bod 6.2. níže, dále jen „Výrobek“, po záruční dobu uvedenou v bodě 6.5 níže za předpokladu, že je instalován a provozován v souladu s návodem k použití a doporučeními výrobce nebo distributora v uživatelské příručce. Prohlášení o záruce je platné na území Polské republiky a vztahuje se na Produkty tam zakoupené. Záruční list nebo záruční list je Zákazníkovi doručen přímo s Produktem (nebo jako příloha zprávy potvrzující koupi Produktu v případě prodeje na dálku).

6.2. Záruka se nevztahuje na: příslušenství, které je považováno za spotřební materiál (kartéče, filtry, mopy, aj). Záruka se nevztahuje na pomačkání obalu, vyblednutí nebo změnu barvy, škrábance nebo oděrky nápisů.

6.3. Osobou oprávněnou k Záruce je Zákazník, který je prvním kupujícím Produktu. Záruční práva se převádějí na další kupujícího Produktu pouze za předpokladu, že takový kupující disponuje původním dokladem o nákupu. V takovém případě se záruka, stejně jako všechna práva, vztahují k původnímu datu nákupu, nikoliv k době předání práv.

6.4. Podmínkou pro přijetí a projednání záruční reklamace Garantem je zpřístupnění Produktu servisu Ručitele prostřednictvím Prodávajícího Produktu spolu s popisem závad zjištěných Zákazníkem v souladu s následujícími odstavci, jakož i pokud jde o předložení dokladu o koupi. Zákazník je také požádán, aby uvedl viditelné a čitelné sériové číslo produktu, pokud existuje.

6.5. Záruční doba:

 • Záruční doba produktu je 24 měsíců; výše uvedené se nevztahuje na baterie zabudované v zařízení nebo obsažené v sadě a dále na spotřební příslušenství.
 • Záruční doba na baterii je nezávislá na záruční době ostatních produktů a činí 12 měsíců.
 • Záruční doba se počítá od data zakoupení produktu od prodejce (datum uvedené v prodejním dokladu produktu).

6.6. Odpovědnost v rámci záruky se vztahuje pouze na vady vzniklé z důvodů souvisejících s prodávaným Produktem. Záruka se zejména nevztahuje na škody způsobené používáním Produktu nebo z jiných následných příčin, jako jsou:

 • mechanické jakéhokoli druhu, včetně těch, které jsou způsobeny přetížením nebo přehřátím
 • způsobené instalací nebo používáním produktu v rozporu s návodem k obsluze
 • způsobené v důsledku přepravy nebo používání produktu v podmínkách, které nejsou v souladu se specifikacemi
 • způsobené nesprávným skladováním nebo nedostatečnou údržbou produktu
 • způsobené silnou kontaminací uvnitř nebo vně produktu
 • způsobené používáním příslušenství, které není v souladu s doporučeními výrobce nebo distributora produktu
 • způsobené náhodnými událostmi, jako je požár, záplava, elektrické přepětí, elektrické výboje atd.
 • způsobené válečnými činy, nepokoji, teroristickými činy nebo vandalismem
 • škody způsobené neoprávněnými úpravami obvodu a nesouladem nebo nesprávným použitím baterie a nabíječky
 • škody způsobené problémy se spolehlivostí nebo kompatibilitou při použití neautorizovaných dílů
 • škody způsobené provozováním zařízení se slabě nabitou nebo poškozenou baterií
 • škody způsobené jinou technickou podporou, než je povolena výrobcem produktu
 • produkty nebo části s pozměněným identifikačním štítkem nebo ze kterých byl identifikační štítek odstraněn
 • neprovedení činností uvedených v uživatelské příručce určené pro uživatele
 • pokud jiný subjekt než Ručitel nebo subjekt schválený Ručitelem provádí jakékoli opravy, změny, úpravy, demontáž celého nebo částečného nebo konstrukční změny Produktu. Detekce záhybů na drážkách prvků upevňujících části předmětů nebo poškození pečetí, štítků nebo jiných bezpečnostních opatření znemožňující čtení informací v nich obsažených může být považováno za zásah neoprávněného subjektu.
 • škody způsobené nesprávnou instalací, nesprávným použitím nebo provozem v rozporu s oficiálními pokyny k použití

6.7. Zákazník oprávněný ze záruky je povinen oznámit prodávajícímu skutečnost, že došlo k závadě na výrobku, a to ihned po jejím zjištění, a to na níže uvedené kontaktní údaje prodávajícího:


INNPRO (DREAME CZ)
Hlinky 155/86
603 00 Brno

Ručitel neručí za škody vzniklé v důsledku vědomého užívání vadné věci.

6.8. Zpráva o závadě by měla obsahovat:

 • jméno a adresa kupujícího, e-mailová adresa a telefonní číslo;
 • označení vady produktu;
 • údaj o tom, kdy, kým a za jakých okolností byla vada produktu objevena;
 • přesný seznam prvků produktu dodávaných s aplikací (např. „krabice, vrtačka, 2 vrtáky, baterie“, nepoužívejte obecné výrazy jako sada, kompletní sada, sada, vrtule, kabely, kryty, návod, ochrana atd. .) ;
 • určení typu očekávané opravy: záruka, nesoulad se smlouvou nebo hrazená po záruce.

6.9. Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat si dodatečné informace, pokud to považuje za nutné pro řádné posouzení záruky. Zákazník poskytne Prodávajícímu Produkt, který je předmětem opravy nebo výměny. Prodávající vyzvedne Produkt od Zákazníka na náklady Ručitele. Pokud byl Produkt instalován před zjištěním závady, Prodávající Produkt demontuje a po opravě nebo výměně jej znovu sestaví, nebo zadá provedení těchto činností na náklady Ručitele. Zákazník může také dle svého uvážení dodat Produkt Prodejci sám po podání reklamace.

6.10. Výrobek předávaný prodávajícímu by měl být dodán čistý a chráněný proti poškození během přepravy (pokud možno v původním obalu). V případě generátorů musí být všechny kapaliny (oleje a palivo) z Výrobku odstraněny oprávněnou osobou. Prodejce má právo odmítnout přijetí oznámení, pokud jsou zjištěny tekutiny.

6.11. Prodávající zajistí, aby byla oprávněná osoba informována o výsledku kontroly a platnosti protokolu do 30 dnů od přijetí oznámení. Pokud se závada potvrdí, garant zajistí bezplatné odstranění závady, na kterou se vztahuje záruka, v přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy byl Prodávajícím informován o závadě Produktu, v každém případě nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí vadného Produktu službou Ručitele, a to bez nadměrných obtíží Zákazníka, s přihlédnutím ke specifičnosti Produktu a účelu, pro který jej Zákazník zakoupil. Náklady na opravu nebo výměnu, včetně zejména nákladů na poštovné, dopravu, práci a materiál, nese Ručitel.

6.12. Pokud je Produkt vadný, může Zákazník požadovat jeho opravu nebo výměnu. Ručitel může provést výměnu, pokud Zákazník požaduje opravu, nebo Ručitel může provést opravu, pokud Zákazník požaduje výměnu, pokud odstranění vady Zákazníkem zvoleným způsobem není možné nebo by pro Ručitele vyžadovalo nadměrné náklady. Pokud není oprava a výměna nemožná nebo by si Ručitel vyžádal nadměrné náklady, může odstranění vady odmítnout. Při posuzování nadměrných nákladů pro Ručitele jsou zohledněny všechny okolnosti případu, zejména závažnost vady Produktu, hodnota nezávadného Produktu a nadměrné nepohodlí pro Zákazníka vyplývající ze změny způsobu odstranění závad.

6.13. V případě výměny Produktu nebo poškozených částí Produktu za nové se tyto stávají majetkem držitele záruky, výměnou za vadné prvky, které se stávají majetkem Ručitele. Garant nevrací poškozené části Produktu v případě výměny.

6.14. Opravený nebo vyměněný produkt je vyzvednut prostřednictvím prodejce.

pixel