Uložit do nákupního seznamu
Vytvoření nového nákupního seznamu
Bezpečné nakupování
Idosell security badge

Polityka prywatności

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Ochrana soukromí návštěvníků našich webových stránek je pro nás nanejvýš důležitá. Proto vynakládáme maximální úsilí k zabezpečení osobních údajů lidí navštěvujících naše webové stránky. Tyto zásady ochrany osobních údajů srozumitelně představují a vysvětlují zásady a rozsah zpracování všech osobních údajů. Obsahuje také postup pro používání cookies. Pro zajištění vysoké úrovně ochrany zpracování osobních údajů jsou využívána nejmodernější technická a organizační opatření.

Zásady ochrany osobních údajů jsou určeny všem osobám, které používají web shop.dreame.cz Platí od 30. června 2023

DEFINICE:
 • Správce – subjekt, který samostatně určuje účely a způsoby zpracování osobních údajů. Správcem osobních údajů je INNPRO Robert Błędowski Sp. z o. o., ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik.
 • Osobní údaje – informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě,
 • Webové stránky: webové stránky dostupné na adrese: shop.dreame.cz
 • GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC,
 • příjemce/uživatel – lidé navštěvující naše webové stránky,
 • Zásady – tyto zásady ochrany osobních údajů platné od 30. června 2023
 • Soubory cookie – data IT, textové soubory uložené v zařízeních uživatelů (např. notebook, počítač, tablet nebo telefon) odesílané weby.
KDO JE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JAK HO MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Správcem osobních údajů všech uživatelů webu ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) je společnost INNPRO Robert Błędowski Sp. z o. o. jako správce webu dostupného na adrese: shop.dreame.cz

JAK KONTAKTOVAT SPRÁVCE DAT?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů v rámci používání webových stránek shop.dreame.cz správce můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy: dane.osobowe@innpro.pl nebo korespondenčně na uvedenou adresu: INNPRO, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik

JAK ZÍSKÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A JAKÝ TYP VAŠICH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje jsme od vás obdrželi při vstupu na web, vyplnění kontaktního formuláře, v souvislosti s vašimi dotazy nebo přihlášením k odběru newsletteru. Údaje navíc získáváme jako součást registračního formuláře účtu na webu. Správce zpracovává Vaše následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení/název společnosti, e-mailová adresa, telefonní číslo, informace obsažené v obsahu zprávy prostřednictvím našich webových stránek a prostřednictvím e-mailové adresy pro vyplnění kontaktního formuláře a kontaktování nás,
 • jméno a příjmení, e-mailová adresa pro konfiguraci přihlášení k odběru našeho zpravodaje,
 • název společnosti, daňové identifikační číslo, jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo a přihlašovací údaje pro registraci účtu,
 • v souvislosti s používáním cookies: IP adresa, název domény, typ prohlížeče, typ operačního systému a údaje o navigační cestě Uživatele a době, kdy setrvá na konkrétních podstránkách,
 • údaje nutné k zadání objednávky a vystavení faktury nebo vyúčtování: jméno, příjmení, název firmy, adresa, daňové identifikační číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa při zadávání objednávky,
ZA JAKÝM ÚČELEM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely:

 • Komunikujte s vámi. Vaše osobní údaje používáme ke komunikaci s vámi v souvislosti s poskytovanými službami prostřednictvím různých kanálů, např. e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře
 • Prodej a dodávka produktů, služeb a plné využívání webových stránek shop.dreame.cz Vaše osobní údaje používáme k přijímání a vyřizování objednávek,
 • Marketing. Vaše údaje jsou zpracovávány za účelem provádění činností souvisejících s přímým marketingem, jakož i za účelem zasílání newsletteru s informacemi o nabídkách nebo obsahu, který představuje obchodní informace zasílané elektronicky.
 • Zajistěte bezpečnost služeb. Vaše osobní údaje používáme k zajištění bezpečnosti služeb, které poskytujeme elektronicky
 • Prevence podvodů. Vaše osobní údaje používáme k prevenci a odhalování podvodů a zneužití za účelem ochrany bezpečnosti uživatelů
 • Dodržujte zákonné povinnosti. Vaše údaje shromažďujeme a používáme v souladu se zákonem
 • Řešení stížností a dotazů. Vaše osobní údaje používáme k posouzení stížností podaných vámi nebo v souvislosti s našimi webovými stránkami, jakož i k zodpovězení vašich dotazů,
 • Doporučení a personalizace. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem doporučování produktů a služeb, které by vás mohly zajímat.
NA JAKÉM ZÁKLADĚ VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95 /46/EC, zpracováváme vaše údaje:

 • Když je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR). Správce zpracovává Vaše osobní údaje mimo jiné na základě:
  • předpisy pro spotřebitele,
  • daňový zákon,
  • občanské právo,
  • ustanovení zákona o telekomunikacích,
  • předpisy pro poskytování elektronických služeb
 • Pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR),
 • Když je zpracování založeno na vašem souhlasu (článek 6(1)(a) GDPR)

Souhlas se zpracováním vašich osobních údajů je dobrovolný. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na soulad se zpracováním prováděným na základě souhlasu před jeho odvoláním.

SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny subjektům závislým na správci. Dodržují stejně vysoký standard péče o bezpečnost vašich osobních údajů. Sdílení probíhá pro konkrétní účely a způsobem popsaným níže:

 • Vaše osobní údaje sdílíme s orgány veřejné moci a subjekty vykonávajícími veřejné úkoly nebo jednajícími jménem orgánů veřejné moci pouze v rozsahu a pro účely vyplývající z ustanovení obecně platných právních předpisů,
 • Vaše osobní údaje sdílíme se subjekty spolupracujícími se správcem, které zpracovávají osobní údaje na základě příslušných smluv,
 • Vaše osobní údaje sdílíme se subjekty vykonávajícími úkoly správce, včetně: poskytovatel softwaru
 • Statistiky o našich uživatelích sdílíme s třetími stranami; třetí strany nemohou z těchto informací identifikovat žádného konkrétního uživatele.
PŘEDÁVÁME VAŠE ÚDAJE DO ZEMÍ MIMO EHP?

Subjekty zpracovávající a shromažďující osobní údaje na našich webových stránkách pocházejí především z Polska a zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP). Mimo EHP má sídlo pouze subjekt spolupracující při poskytování statistických služeb na našem webu a využívající nástroj Google Analytics – Google Inc. má sídlo v USA. V souladu s pokyny Evropské komise jsme individuálně posoudili úroveň ochrany údajů poskytované v rámci přeshraničních datových přenosů společnosti Google. Podle našeho názoru obsahují Zásady ochrany osobních údajů poskytované společností Google všechna nezbytná smluvní ustanovení, tak, aby mohla být zajištěna odpovídající úroveň ochrany těchto údajů. Používáním našich webových stránek souhlasíte s přenosem vašich statistických údajů společnosti Google Inc., která má své servery a centrálu v USA. Pokud nesouhlasíte s přenosem vašich údajů, přestaňte prosím naše webové stránky používat.

JAK DLOUHO ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedených účelů; ne kratší než po dobu stanovenou v ustanoveních o archivaci nebo jiných právních předpisech. Uchováme také elektronické dokumenty obsahující osobní údaje, pokud:

 • údaje mohou být relevantní pro jakékoli probíhající nebo budoucí soudní řízení,
 • bude to vyžadovat zákon,
 • domníváme se, že údaje mohou být důležité pro stanovení, výkon nebo obranu našich zákonných práv,
JAKÁ MÁTE PRÁVA PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Zpracování vašich osobních údajů vyžaduje respektování vašich práv na ochranu vašeho soukromí.

Jak uplatnit svá práva: Za účelem zajištění výkonu svých práv můžete kontaktovat Správce stránek zasláním e-mailu na následující adresu: dane.osobowe@innpro.pl. Kontaktováním uvedené osoby můžete obdržet kopii svých údajů nebo získat další informace o jejich zpracování. Kvůli bezpečnosti Pro vaše osobní údaje jsme použili interní postupy, které nám umožní snadno uplatnit vaše práva.

Pokud chcete uplatnit některé z níže popsaných práv, kontaktujte prosím Správce na adrese dane.osobowe@innpro.pl

 • Právo na přístup k vašim osobním údajům. Uplatnění tohoto práva nám umožňuje poskytnout vám informace o tom, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají, a pokud ano, máte právo obdržet kopii vašich osobních údajů. Navíc vám také umožní ověřit, zda vaše údaje zpracováváme zákonným způsobem.
 • Právo na opravu vašich osobních údajů. Pokud zjistíte, že vaše údaje jsou neúplné, nepravdivé nebo zastaralé, můžete požádat o opravu údajů. Pamatujte, že při plnění vaší žádosti jsme povinni ověřit správnost nových osobních údajů, které jste nám poskytli.
 • Právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. Mějte prosím na paměti, že pokud vznesete námitku proti dalšímu zpracování, musíme ověřit, zda stále máme převažující a oprávněné důvody pro další zpracování vašich osobních údajů. Uplatnění tohoto práva Vám umožňuje požadovat omezení dalšího zpracování Vašich osobních údajů v následujících případech:
  • Když zpochybníte přesnost svých osobních údajů,
  • Pokud se ukáže, že naše zpracování není v souladu s platnými zákony,
  • Když potřebujete svá data ke stanovení, vymáhání nebo obhajobě nároků.
 • Právo na vymazání vašich osobních údajů. Jsme povinni okamžitě vymazat vaše osobní údaje:
  • Když vaše údaje již nejsou nutné k dosažení účelů, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  • Když jste uplatnili své právo vznést námitku proti zpracování údajů,
  • Když odvoláte svůj souhlas, na základě kterého jsme zpracovávali vaše osobní údaje,
  • Když jsme vaše údaje zpracovali nezákonně nebo jsme povinni vaše osobní údaje vymazat, abychom splnili povinnost uloženou platnými právními předpisy.
 • Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů se uplatní, pokud se domníváte, že zpracování ovlivňuje vaše práva nebo svobody. Právo vznést námitku můžete odůvodnit vaší zvláštní situací, která ukazuje, že zpracováním vašich osobních údajů dochází k porušení vašich práv nebo svobod. V některých zvláštních situacích můžeme prokázat, že máme legitimní důvody pro zpracování vašich osobních údajů, které převažují nad vašimi právy a svobodami. Hlavně v případě zajištění bezpečnosti webu a předcházení podvodům. V uvedených případech toto právo nezahrnuje právo na výmaz údajů.
 • Právo na přenos vašich osobních údajů. Pokud chcete své osobní údaje obdržet osobně nebo vámi uvedené třetí straně v běžném strojově čitelném formátu, můžete uplatnit právo na přenos svých údajů.
 • Právo podat stížnost. Nezapomeňte také, že máte právo podat stížnost ohledně našeho zpracování vašich osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů (adresa: předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava). I přesto, že máte právo na stížnost, budeme velmi vděční, pokud nám před podáním stížnosti dáte možnost zabývat se vaším případem a případnými pochybnostmi souvisejícími s naším zpracováním vašich osobních údajů. Z tohoto důvodu se prosím obraťte na Správce údajů.

Snažíme se co nejrychleji reagovat na všechny legitimní požadavky. Pokud je vaše žádost obzvláště složitá nebo jste odeslali několik žádostí, může nám jejich zpracování trvat déle než obvykle. V takovém případě Vás budeme o prodloužení lhůty informovat a poskytneme Vám aktuální informace ohledně realizace Vaší žádosti.

JAK BEZPEČNÉ JSOU INFORMACE O MNĚ?
 • Snažíme se uživatelům webových stránek zajistit nejvyšší možnou úroveň zabezpečení, a proto neustále pracujeme na zabezpečení a ochraně vašich osobních údajů během přenosu pomocí specializovaných šifrovacích protokolů a vyhrazeného softwaru.
 • Pravidelně organizujeme, udržujeme a aktualizujeme fyzická, elektronická a procedurální opatření k zabezpečení osobních údajů související se získáváním, uchováváním a zveřejňováním osobních údajů našich uživatelů. Zavedená bezpečnostní opatření vám poskytují nejvyšší úroveň zabezpečení vašich osobních údajů
 • Všechny informace o vás, které zpracováváme, ukládáme na řádně šifrovaných a zabezpečených serverech. Správce pravidelně vyhodnocuje úroveň zabezpečení v rámci své sítě a sleduje vnitřní předpisy a postupy používané k ochraně dat před všemi možnými negativními důsledky.
 • Pamatujte, že ani ty nejvyšší bezpečnostní standardy implementované na základě nejnovějších technologií nezajišťují úplné zabezpečení vašich osobních údajů, když jsou informace zpřístupňovány prostřednictvím internetu nebo veřejně dostupných sítí. Existuje tedy riziko, že k vašim osobním údajům mohou získat přístup neoprávněné třetí strany.
POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Co jsou soubory cookie? Nejde o nic jiného než o jakákoliv IT data, zejména textové soubory, které uživatelé ukládají na svá koncová zařízení a odesílají je prostřednictvím různých webových stránek. Soubory cookie vám umožňují rozpoznat vaše zařízení a správně zobrazit webovou stránku přizpůsobenou vašim individuálním preferencím. Soubory cookie obvykle obsahují: název webové stránky, ze které pocházejí,

K jakému účelu používáme soubory cookie? Soubory cookie a další technologie (souhrnně „cookies“) používáme k rozpoznání vašeho prohlížeče nebo zařízení, k získání dalších informací o vašich zájmech a poskytování nezbytných funkcí. Soubory cookie používáme zejména pro následující účely:

 • Předcházení nekalé činnosti
 • Vylepšení zabezpečení
 • Hlášení (to nám umožní měřit a analyzovat výkon našich služeb),

Jaké soubory cookie používáme? Na webu používáme dva základní typy souborů cookie: soubory cookie „relace“. soubory cookie relace a „trvalé“ soubory cookie trvalé soubory cookie. Soubory cookie relace jsou dočasné soubory, které jsou uloženy ve vašem zařízení, dokud nevypnete webový prohlížeč. Trvalé soubory cookie jsou uloženy ve vašem zařízení po stanovenou dobu v parametrech cookie nebo dokud je neodstraníte. Web používá následující typy souborů cookie:

 • Nezbytné – povolte používání služeb dostupných na webu, např. ověřovací soubory cookie – používají se pro služby, které na webu vyžadují ověření,
 • Výkon – umožňuje shromažďování všech informací o způsobu používání webu,
 • Funkční – umožní vám zapamatovat si zvolené konfigurace a přizpůsobit si rozhraní, např. pokud jde o vybraný jazyk nebo region, velikost písma, vzhled webových stránek atd.
 • Slouží k zajištění bezpečnosti – používají se k odhalování zneužití z hlediska ověřování na webu,

Jaká bezpečnostní pravidla by měl dodržovat? Vaše zařízení by mělo být vybaveno antivirovým programem s aktuální databází definic virů, aktuální a bezpečnou verzí webového prohlížeče a povolenou bránou firewall. Doporučuje se také povolit ve webovém prohlížeči anti-phishingové filtry, které kontrolují, zda je web autentický a neslouží k phishingovým účelům. Měli byste si také dávat pozor, jaké přílohy otevíráte a na jaké odkazy klikáte. Měli byste používat pouze důvěryhodné bezdrátové sítě.

Obsahují soubory cookie osobní údaje? Přestože soubory cookie neobsahují ani nepředstavují osobní údaje, některé informace uložené v souborech cookie, například preference, mohou být považovány za osobní údaje. Osobní údaje získané pomocí cookies mohou být zpracovávány pouze za účelem provádění konkrétních funkcí pro uživatele výše uvedeným způsobem. Taková data jsou zašifrována způsobem, který brání přístupu k nim neoprávněným osobám.

Jak zajistíme bezpečnost? Pro zachování bezpečnosti zpracování vašich osobních údajů používáme mechanismy ukládání a čtení souborů cookie, které neumožňují stahování jakýchkoli důvěrných informací z vašeho Zařízení. Není možné přenést viry, trojské koně nebo jiné červy z našich serverů do vašeho zařízení.

Odstranění souborů cookie a změna předvoleb. Oprávnění webu k ukládání a získávání cookies vyplývají z vašeho souhlasu. Tento souhlas je vyjádřen při konfiguraci webového prohlížeče nebo při vstupu na webové stránky. Kdykoli a jakýmkoliv způsobem můžete konfigurovat své nastavení a definovat podmínky pro ukládání souborů cookie. Standardní software pro prohlížení webových stránek umožňuje ve výchozím nastavení umísťovat soubory cookie na koncové zařízení. Automatické nakládání s cookies můžete kdykoli zablokovat v nastavení vašeho prohlížeče. Níže jsou uvedeny odkazy na webové stránky různých prohlížečů s podrobnými pokyny týkajícími se souborů cookie, včetně toho, jak je odstranit:

Pokud ve svém prohlížeči zakážete všechny soubory cookie, nepřeneseme soubory cookie do vašeho prohlížeče ani my, ani třetí strany. Pokud tak učiníte, možná budete muset při každé návštěvě webu ručně upravit některé předvolby a některé funkce a služby nemusí fungovat.

Abyste mohli uplatnit své právo vznést námitku podle GDPR, je nutné se odhlásit ze všech zařízení a smazat z nich soubory cookie. Proces aktualizace může trvat až 48 hodin.

OBCHODNÍ INFORMACE – MARKETING a NEWSLETTER

Vaše kontaktní údaje a informace o vašich aktivitách na webu můžeme použít k propagaci našeho zboží a služeb. Zpracovávané údaje a předpisy uplatňované na základě vašeho souhlasu jsou vždy řádně upraveny. Poskytujeme vám také možnost odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro marketingové účely a vznést námitku proti zpracování vašich údajů pro tento účel.

Předpokladem marketingových aktivit je především Váš souhlas a oprávněný zájem Správce na propagaci služeb. Pamatujte, že umožnit Správci provádět marketingové aktivity je zcela dobrovolné. Údaje budeme zpracovávat pro marketingové účely, dokud neodvoláte svůj souhlas se zasíláním obchodních informací od Správce.

Služby Jakiwniosek.pl mohou zahrnovat reklamy od třetích stran a odkazy na jejich webové stránky. Reklamní partneři třetích stran o vás mohou shromažďovat informace pouze při interakci s jejich obsahem, reklamami a službami.

ZMĚNA ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů mohou být námi změněny nebo aktualizovány, zejména pokud potřeba nebo povinnost zavést změny vyplývá ze změn právních ustanovení. Jakékoli významné změny budou zveřejněny na této stránce a budeme vás o nich také informovat prostřednictvím našich webových stránek.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Další informace o zpracování vašich osobních údajů, včetně odpovědí na dotazy týkající se celého rozsahu Zásad ochrany osobních údajů, můžete získat kontaktováním správce.

pixel