Uložit do nákupního seznamu
Vytvoření nového nákupního seznamu
Bezpečné nakupování
Idosell security badge

Všeobecné obchodní podmínky

§ 1. Obecná ustanovení

1.1. Internetový obchod shop.dreame.cz, dále jen „Internetový obchod“, provozuje INNPRO Robert Błędowski Sp. z o. o., zapsaná v rejstříku podnikatelů vedená Okresním soudem v Gliwicích, 10. obchodní divize pod číslem KRS 0000944160, 44-200 Rybnik, ul. Rudzka 65c, s e-mailovou adresou: infot@dreamecz, identifikovaný číslem NIP 6423234719, dále jen „prodávající“.

1.2. Prodávající poskytuje služby v oblasti prodeje profesionálních úklidových robotů, vysavačů, přístrojů na úpravu vlasů a příslušenství, prezentované na webových stránkách Internetového obchodu, dále jen „Zboží“, za podmínek stanovených v těchto Pravidlech.

1.3. Předpisy internetového obchodu shop.dreame.cz, dále jen „Řád obchodu“, jsou předpisy uvedené v čl. 8 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sbírka zákonů 2019.123, ve znění pozdějších předpisů). Pravidla jsou zákazníkům před uzavřením smlouvy zpřístupněna zdarma prostřednictvím odkazu na webové stránce hlavní webové stránky, na kartě Pravidla shop.dreame.cz/cze-terms.html) . Zákazník má právo si tato Pravidla stáhnout a vytisknout. Předpisy jsou také k dispozici na požadavek Zákazníka způsobem, který umožňuje získat, reprodukovat a zaznamenat jeho obsah pomocí IT systému používaného Zákazníkem.

1.4. „Zákazník“ ve smyslu Pravidel je fyzická osoba, která zadá objednávku nebo si zaregistruje účet v Internetovém obchodě a je plně způsobilá jednat. právnické osoby, a v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy i fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům, osoba právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zvláštní ustanovení přiznává způsobilost k právním úkonům, kde „spotřebitel“ znamená Zákazník, který je osobou fyzická osoba provádějící s podnikatelem právní úkon, který přímo nesouvisí s jeho obchodní nebo profesní činností, ledaže by aktuálně platná ustanovení čl. 22 odst. 1 zákoníku občanské právo stanoví jinak.

1.5. Aby mohl zákazník používat internetový obchod, měl by sám získat přístup k zařízení umožňujícím procházení webových stránek a provádění plateb činnosti, připojení k internetu, používání webového prohlížeče a mít aktivní e-mailovou schránku umožňující příjem e-mailů. Prodejce zajišťuje správné fungování internetového obchodu kupujícímu pomocí následujících technických doporučení:

 • Prohlížeče Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari nebo Opera v nejnovější verzi
 • Ve svém prohlížeči musíte mít povolený Javascript,
 • Ve svém prohlížeči musíte mít povoleny soubory cookie a data webových stránek. Toto jsou minimální doporučené technické požadavky nutné pro spolupráci s IT systémem.

1.6. Používání webových stránek internetového obchodu v rozporu se zákonem, zejména porušující autorská práva osobních údajů Prodávajícího nebo třetích osob, narušování fungování Internetového obchodu, včetně poskytování jeho nezákonného obsahu, je zakázáno.

§ 2. Provádění nákupů

2.1. Nakupovat v Internetovém obchodě můžete kterýkoli den a kdykoli za předpokladu, že objednávky zadané mimo běžnou pracovní dobu (pondělí až pátek, kromě svátků, 8:00 až 16:00) začnou následující pracovní den.

2.2. Nákupy v Internetovém obchodě jsou prováděny elektronicky, v souladu s postupem popsaným v části 2.5 níže.

2.3. Objednávku je možné provést po registraci v Internetovém obchodě, která probíhá po vyplnění a přijetí registračního formuláře dostupného na stránkách Internetového obchodu v záložce „Registrace“, nebo bez registrace. Registrace v Internetovém obchodě nezavazuje Zákazníka k zadávání minimálního počtu objednávek.

2.4. Poskytnutí všech údajů Zákazníkem, včetně osobních údajů, je dobrovolné, avšak neposkytnutí údajů označených jako povinné bude mít za následek nemožnost registrace účtu nebo znemožnění dokončení objednávky.

2.5. Za účelem odeslání objednávky prostřednictvím internetového obchodu zákazník:

 • otevře web shop.dreame.cz
 • řídí se informacemi obsaženými na webových stránkách a zobrazenými zprávami, vybírá Zboží přidáním jednotlivých položek do košíku, počtem objednaných položek a také vybírá způsob dodání a platby z nabízených Prodávajícím, akceptuje přehled vybraného zboží, způsob a způsob, který mu byl předložen, náklady na platbu a způsob a náklady na doručení a kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“ objednává dodání Zboží v košíku.
 • v případě zákazníka, který nemá účet a dříve nepřijal Pravidla, je vyžadován souhlas s pravidly.

2.6. Odeslání objednávky Zákazníkem představuje projev vůle uzavřít s Prodávajícím kupní smlouvu v souladu s Nařízeními a platnými právními předpisy, jakož i závazek zaplatit objednané Zboží a uhradit dohodnuté transakční náklady.

2.7. Prodávající po obdržení objednávky Zákazníka potvrdí všechny důležité náležitosti objednávky zasláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem. Obdržením e-mailové zprávy uvedené v předchozí větě Zákazníkovi dochází k uzavření kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím, podle které se Prodávající zavazuje dodat Zákazníkovi Zboží a převést jeho vlastnické právo na Zákazníka s výhradou k bodu 2.8 níže a Zákazník se zavazuje odebrat Zboží a zaplatit Prodávajícímu cenu a uhradit dohodnuté transakční náklady.

2.8. V případě vyčerpání zásob Zboží, které Zákazník objednal, informuje Prodávající Zákazníka o této skutečnosti e-mailem. Prodávající může rovněž navrhnout prodlouženou čekací dobu na dodání Zboží objednaného Zákazníkem. V takové situaci může Zákazník zrušit objednávku nebo souhlasit s prodlouženou čekací dobou na dodání Zboží. Pokud zákazník neodpoví do 5 pracovních dnů, bude objednávka stornována.

2.9. Kupní smlouva je uzavřena v češtině.

§ 3. Dodání zboží

3.1. Doručení Zboží probíhá způsobem, který si Zákazník zvolil při zadání objednávky. Náklady na doručení budou zákazníkovi sděleny při zadávání objednávky a povtrzeny e-mailem uvedeném v části. 2.7 Pravidel.

3.2. Lhůta pro vyřízení objednávky a odeslání k expedici je 1 až 7 pracovních dnů, počítáno ode dne připsání platby za Zboží spolu se sjednanými transakčními náklady na bankovní účet Prodávajícího. Tato lhůta se nevztahuje na situaci uvedenou v odst 2.8. Předpisy, ve kterých Zákazník akceptuje prodloužený termín dodání, jakož i Zboží nabízené v předprodeji, jehož termín dodání je uveden v popisu Zboží.

3.3. Dodávky zboží zajišťují specializovaní přepravci. Při zadávání objednávky si můžete vybrat jeden ze způsobů doručení v souladu s postupem popsaným v bodě 2.5. Náklady a časy doručení se mohou lišit v závislosti na zvoleném přepravci.

3.4. Zákazník by měl při převzetí zásilky zkontrolovat její stav za účelem zahájení případného reklamačního řízení s přepravcem. Pokud je zásilka viditelně poškozena, měl by zákazník zásilku odmítnout, sepsat za účasti kurýra příslušný protokol a neprodleně o této skutečnosti informovat prodávajícího a poslat mu kopii výše uvedeného protokolu.

§ 4. Platby

4.1. Ceny Zboží jsou uvedeny v české měně a zahrnují příslušnou výši DPH. Ceny nezahrnují náklady na dodání ani náklady související se zvoleným způsobem platby, o kterých je Zákazník informován samostatně, nejpozději na začátku objednávky.

4.2. Ke každé objednávce je přiložen doklad o koupi - fakturou s DPH v elektronické podobě a faktura s DPH je vystavena ve lhůtách uvedených v příslušných zákonných ustanoveních.

4.3. Zákazník může zaplatit za objednané zboží výběrem jedné z platebních metod uvedených v záložce „Způsoby platby a provize“: shop.dreame.cz/cze-payments.html.

4.4. Po výběru způsobu platby bude zákazník přesměrován na platební formulář a platbu lze provést poté, co zákazník dříve přijal pravidla tohoto způsobu platby poskytnutá příslušnou platební bránou.

4.5. Pokud zákazník zvolí způsob platby formou platby předem, nepřijetí platby na účet prodávajícího nebo zúčtovatele do 3 pracovních dnů od zadání objednávky bude mít za následek zrušení objednávky. V takové situaci můžete objednávku zadat znovu a zvolit jinou formu platby.

4.6. Podrobné informace o platebních metodách, včetně postupu při podávání reklamací v této souvislosti, jsou popsány v záložce „Platební metody a provize“ shop.dreame.cz/cze-payments.html)

§ 5. Právo na odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Zákazník, který je spotřebitelem nebo podnikatelem uvedeným v odstavci 9.4 Obchodních podmínek, může odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím bez udání důvodu, a to podáním příslušného prohlášení ve lhůtě 14 dnů počítané ode dne dodání Zboží. Prohlášení lze podat jedním z následujících způsobů: e-mailem nebo telefonicky. Kontaktní údaje jsou uvedeny v záložce "Kontakt": shop.dreame.cz/contact-cze.html. Ke splnění této lhůty stačí zaslat prohlášení před jejím uplynutím.

5.2. V případě odstoupení od smlouvy dle předchozího bodu se smlouva považuje za neplatnou a Zákazník je zproštěn veškerých závazků. Strany si neprodleně, nejpozději do čtrnácti dnů, vrátí přijatá plnění a Prodávající vrátí Zákazníkovi všechny platby, které uhradil, včetně nákladů na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu obvyklému způsobu dodání. nabízené Prodávajícím a Zákazník vrátí Zboží Prodávajícímu na adresu:

DREAME (INNPRO Sp. z o. o. Robert Błędowski)
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik

5.3. Pokud Zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Zboží nabízený Prodávajícím, není Prodávající povinen uhradit Zákazníkovi žádné dodatečné náklady, které mu tím vznikly. Zákazník by měl vrácené zboží zabalit tak, aby bylo chráněno před poškozením během přepravy.

5.4. Zákazník odpovídá za jakékoli snížení hodnoty Zboží v důsledku jeho užívání způsobem, který jde nad rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a fungování Zboží.

5.5. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na Zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli ani podnikateli uvedení v odst. 9.4 Pravidel, jakož i v následujících případech kupních smluv:

 • poskytování služeb v případě, že prodávající službu plně provedl s výslovným souhlasem zákazníka, který byl před zahájením poskytování služby informován, že poté, co prodávající službu dokončí, ztratí právo na odstoupení od smlouvy ;
 • ve kterém je předmětem služby nezpracovaný předmět vyrobený podle specifikací zákazníka nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
 • ve kterém je předmětem služby položka, která se rychle kazí nebo má krátkou životnost;
 • ve kterém jsou předmětem služby věci, které jsou po dodání svou povahou neoddělitelně spojeny s jinými věcmi;
 • ve kterém zákazník výslovně požádal prodejce, aby se k němu dostavil kvůli naléhavé opravě nebo údržbě;
 • uzavřeno veřejnou dražbou;

5.6. Dále Zákazník, který je spotřebitelem nebo podnikatelem uvedeným v odst 9.4 Pravidel ztrácí kupující digitálního produktu právo odstoupit od smlouvy, pokud:

a. Digitální produkt, za který je Zákazník povinen zaplatit cenu, není dodán na hmotném nosiči (např. zasláním aktivačního kódu), pokud Prodávající zahájil poskytování s výslovným a předchozím souhlasem Zákazníka, který byl předem informován. počátek ustanovení, že poté, co prodávající splní službu, ztratí právo na odstoupení od smlouvy, a toto vzal na vědomí a prodávající poskytl spotřebiteli potvrzení podle bodu 5.7.,
b. Digitální produkt ve formě zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu je dodáván v uzavřeném obalu, pokud byl obal po doručení otevřen.

5.7. Prodávající potvrzuje Zákazníkovi, že obdržel souhlas s dodáním Digitálních produktů za okolností, které vedou ke ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.

§ 6. Reklamace

6.1. Ustanovení tohoto § 6 se vztahují pouze na Zákazníky, kteří jsou spotřebiteli nebo podnikateli uvedenými v odst 9.4 Pravidel. Odpovědnost Prodávajícího ze záruky (soulad Zboží se smlouvou) je vůči ostatním Zákazníkům vyloučena.

6.2. Prodávající je povinen prodat Zákazníkovi Zboží v souladu se smlouvou. Prodávající neodpovídá za nesoulad Zboží se smlouvou, pokud byl Zákazník nejpozději při uzavírání smlouvy zřetelně informován, že se určitá vlastnost Zboží odchyluje od požadavků na soulad se smlouvou, a výslovně a samostatně uznal nedostatek konkrétní vlastnosti Zboží.

6.3. Prodávající odpovídá Zákazníkovi za nesplnění smlouvy u Zboží zakoupeného Zákazníkem na základě smlouvy uzavřené dne 1. ledna 2023 nebo před tímto datem, pokud k dodání takového Zboží mělo dojít nebo se uskutečnilo po tomto datu do v rozsahu a za podmínek uvedených v zákoně uvedeném v odst 1.2 (články 43a – 43g v rozsahu Zboží jiné než digitální produkty a čl. 43h – 43q v rozsahu digitálních produktů).

6.4. V případě nesouladu zboží se smlouvou by měl zákazník podat reklamaci prodávajícímu a poskytnout:

a. kontaktní údaje osoby podávající stížnost umožňující odpověď na stížnost (jméno a příjmení, e-mailová nebo poštovní adresa),
b. podrobný popis případných nesrovnalostí (důvod reklamace), včetně data a okolností jejich vzniku nebo zjištění, c. číslo objednávky - pokud se reklamace týká objednávky.

6.5. Reklamaci lze podat jedním z následujících způsobů: e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím servisního panelu. Kontaktní údaje jsou uvedeny v záložce "Kontakt": shop.dreame.cz/contact-cze.html. Po zaregistrování reklamace je jí přiděleno identifikační číslo RMA.

6.6. S výhradou samostatných ustanovení týkajících se digitálních produktů uvedených v části 6.3 výše by mělo být reklamované Zboží doručeno Prodávajícímu na adresu uvedenou v odd 5.2. Pro zefektivnění procesu by měl Zákazník opatřit zásilku s reklamovaným Zbožím číslem RMA. Zákazník by měl vrácené zboží zabalit tak, aby bylo chráněno před poškozením během přepravy.

6.7. Reklamace Zboží zaslané zpět kupujícím k opravě (odstranění vady) zašle prodávající ihned po obdržení příslušnému servisnímu místu - adresa prodejce. Produckt musí být kompletní, včetně veškerého příslušenství.

6.8. S výhradou samostatných ustanovení týkajících se digitálních produktů uvedených v části 6.3 výše, pokud je Zboží v rozporu se smlouvou, může Zákazník požadovat jeho opravu nebo výměnu. Prodávající může provést výměnu, když zákazník požaduje opravu, nebo může provést opravu, když zákazník požaduje výměnu, pokud uvedení zboží do souladu se smlouvou způsobem zvoleným zákazníkem není možné nebo by vyžadovalo nadměrné náklady Prodejce. Pokud není oprava a výměna nemožná nebo by pro Prodávajícího vyžadovala nadměrné náklady, může odmítnout uvést Zboží do souladu se smlouvou.

6.9. S výhradou samostatných ustanovení týkajících se digitálních produktů uvedených v části 6.3 výše, pokud je Zboží v rozporu se smlouvou, může Zákazník podat prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy, když:

a. Prodávající odmítl uvést Zboží do souladu se smlouvou opravou nebo výměnou;
b. Prodávající neopravil nebo nevyměnil zboží na své náklady, v přiměřené době a bez nepřiměřených obtíží pro zákazníka od okamžiku, kdy zákazník informoval prodejce o rozporu zboží se smlouvou;
c. nesoulad Zboží se smlouvou trvá, i když se Prodávající snažil uvést Zboží do souladu se smlouvou;
d. rozpor zboží se smlouvou je natolik závažný, že odůvodňuje snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy, aniž by zákazník nejprve požadoval opravu nebo výměnu zboží;
e. z prohlášení nebo okolností Prodávajícího je zřejmé, že neuvede Zboží do souladu se smlouvou v přiměřené době nebo bez nepřiměřených obtíží Zákazníka.

6.10. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je rozpor zboží se smlouvou nepodstatný. Předpokládá se, že rozpor zboží se smlouvou je podstatný.

6.11. Vrácení Zboží v důsledku odstoupení Zákazníka od smlouvy v rámci reklamačního řízení probíhá na náklady Prodávajícího.

6.12. Pokud prodávající reklamaci zamítne, může zákazník využít mimosoudní způsoby vyřizování reklamací a uplatnění reklamací uvedené v odst. 9.2 Pravidel.

6.13. Prodávající odpoví na reklamaci maximálně do 14 dnů.

§ 7. Záruka

Následující prohlášení o záruce platí výhradně pro zákazníka obchodu INNPRO Robert Błędowski sp. z o. o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
NIP: 6423234719
NIP UE: PL6423234719
KRS: 0000944160
("Prodávající"), který je spotřebitelem nebo fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, když z obsahu této smlouvy vyplývá, že se nejedná o podnikatelskou činnost této osoby, v důsledku toho zejména z předmětu své podnikatelské činnosti zpřístupněných podle ustanovení o Centrální evidenci a informacích o podnikání (dále jen „Zákazník“).

7.1. INNPRO Robert Błędowski Sp. z o. o., se sídlem Rybnik, ul. Rudzka 65C, 44-200 Rybnik, dále jen „Garant“, ručí za řádný provoz produktu ze své nabídky, než je uvedeno v bodě 6.1.A. - 6.1.D a bod 6.2. níže, dále jen „Výrobek“, po záruční dobu uvedenou v bodě 6.5 níže za předpokladu, že je instalován a provozován v souladu s návodem k použití a doporučeními výrobce nebo distributora v uživatelské příručce. Prohlášení o záruce je platné na území Polské republiky a vztahuje se na Produkty tam zakoupené. Záruční list nebo záruční list je Zákazníkovi doručen přímo s Produktem (nebo jako příloha zprávy potvrzující koupi Produktu v případě prodeje na dálku).

7.2. Záruka se nevztahuje na: příslušenství, které je považováno za spotřební materiál (kartéče, filtry, mopy, aj). Záruka se nevztahuje na pomačkání obalu, vyblednutí nebo změnu barvy, škrábance nebo oděrky nápisů.

7.3. Osobou oprávněnou k Záruce je Zákazník, který je prvním kupujícím Produktu. Záruční práva se převádějí na další kupujícího Produktu pouze za předpokladu, že takový kupující disponuje původním dokladem o nákupu. V takovém případě se záruka, stejně jako všechna práva, vztahují k původnímu datu nákupu, nikoliv k době předání práv.

7.4. Podmínkou pro přijetí a projednání záruční reklamace Garantem je zpřístupnění Produktu servisu Ručitele prostřednictvím Prodávajícího Produktu spolu s popisem závad zjištěných Zákazníkem v souladu s následujícími odstavci, jakož i pokud jde o předložení dokladu o koupi. Zákazník je také požádán, aby uvedl viditelné a čitelné sériové číslo produktu, pokud existuje.

7.5. Záruční doba:

 • Záruční doba produktu je 24 měsíců; výše uvedené se nevztahuje na baterie zabudované v zařízení nebo obsažené v sadě a dále na spotřební příslušenství.
 • Záruční doba na baterii je nezávislá na záruční době ostatních produktů a činí 12 měsíců.
 • Záruční doba se počítá od data zakoupení produktu od prodejce (datum uvedené v prodejním dokladu produktu).

7.6. Odpovědnost v rámci záruky se vztahuje pouze na vady vzniklé z důvodů souvisejících s prodávaným Produktem. Záruka se zejména nevztahuje na škody způsobené používáním Produktu nebo z jiných následných příčin, jako jsou:

 • mechanické jakéhokoli druhu, včetně těch, které jsou způsobeny přetížením nebo přehřátím
 • způsobené instalací nebo používáním produktu v rozporu s návodem k obsluze
 • způsobené v důsledku přepravy nebo používání produktu v podmínkách, které nejsou v souladu se specifikacemi
 • způsobené nesprávným skladováním nebo nedostatečnou údržbou produktu
 • způsobené silnou kontaminací uvnitř nebo vně produktu
 • způsobené používáním příslušenství, které není v souladu s doporučeními výrobce nebo distributora produktu
 • způsobené náhodnými událostmi, jako je požár, záplava, elektrické přepětí, elektrické výboje atd.
 • způsobené válečnými činy, nepokoji, teroristickými činy nebo vandalismem
 • škody způsobené neoprávněnými úpravami obvodu a nesouladem nebo nesprávným použitím baterie a nabíječky
 • škody způsobené problémy se spolehlivostí nebo kompatibilitou při použití neautorizovaných dílů
 • škody způsobené provozováním zařízení se slabě nabitou nebo poškozenou baterií
 • škody způsobené jinou technickou podporou, než je povolena výrobcem produktu
 • produkty nebo části s pozměněným identifikačním štítkem nebo ze kterých byl identifikační štítek odstraněn
 • neprovedení činností uvedených v uživatelské příručce určené pro uživatele
 • pokud jiný subjekt než Ručitel nebo subjekt schválený Ručitelem provádí jakékoli opravy, změny, úpravy, demontáž celého nebo částečného nebo konstrukční změny Produktu. Detekce záhybů na drážkách prvků upevňujících části předmětů nebo poškození pečetí, štítků nebo jiných bezpečnostních opatření znemožňující čtení informací v nich obsažených může být považováno za zásah neoprávněného subjektu.
 • škody způsobené nesprávnou instalací, nesprávným použitím nebo provozem v rozporu s oficiálními pokyny k použití

Zákazník oprávněný ze záruky je povinen oznámit prodávajícímu skutečnost, že došlo k závadě na výrobku, a to ihned po jejím zjištění, a to na níže uvedené kontaktní údaje prodávajícího:

INNPRO (DREAME CZ) Hlinky 155/86 603 00 Brno

Ručitel neručí za škody vzniklé v důsledku vědomého užívání vadné věci.

7.8. Zpráva o závadě by měla obsahovat:

 • jméno a adresa kupujícího, e-mailová adresa a telefonní číslo;
 • označení vady produktu;
 • údaj o tom, kdy, kým a za jakých okolností byla vada produktu objevena;
 • přesný seznam prvků produktu dodávaných s aplikací (např. „krabice, vrtačka, 2 vrtáky, baterie“, nepoužívejte obecné výrazy jako sada, kompletní sada, sada, vrtule, kabely, kryty, návod, ochrana atd. .) ;
 • určení typu očekávané opravy: záruka, nesoulad se smlouvou nebo hrazená po záruce.

7.9. Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat si dodatečné informace, pokud to považuje za nutné pro řádné posouzení záruky. Zákazník poskytne Prodávajícímu Produkt, který je předmětem opravy nebo výměny. Prodávající vyzvedne Produkt od Zákazníka na náklady Ručitele. Pokud byl Produkt instalován před zjištěním závady, Prodávající Produkt demontuje a po opravě nebo výměně jej znovu sestaví, nebo zadá provedení těchto činností na náklady Ručitele. Zákazník může také dle svého uvážení dodat Produkt Prodejci sám po podání reklamace.

7.10. Výrobek předávaný prodávajícímu by měl být dodán čistý a chráněný proti poškození během přepravy (pokud možno v původním obalu). V případě generátorů musí být všechny kapaliny (oleje a palivo) z Výrobku odstraněny oprávněnou osobou. Prodejce má právo odmítnout přijetí oznámení, pokud jsou zjištěny tekutiny.

7.11. Prodávající zajistí, aby byla oprávněná osoba informována o výsledku kontroly a platnosti protokolu do 30 dnů od přijetí oznámení. Pokud se závada potvrdí, garant zajistí bezplatné odstranění závady, na kterou se vztahuje záruka, v přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy byl Prodávajícím informován o závadě Produktu, v každém případě nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí vadného Produktu službou Ručitele, a to bez nadměrných obtíží Zákazníka, s přihlédnutím ke specifičnosti Produktu a účelu, pro který jej Zákazník zakoupil. Náklady na opravu nebo výměnu, včetně zejména nákladů na poštovné, dopravu, práci a materiál, nese Ručitel.

7.12. Pokud je Produkt vadný, může Zákazník požadovat jeho opravu nebo výměnu. Ručitel může provést výměnu, pokud Zákazník požaduje opravu, nebo Ručitel může provést opravu, pokud Zákazník požaduje výměnu, pokud odstranění vady Zákazníkem zvoleným způsobem není možné nebo by pro Ručitele vyžadovalo nadměrné náklady. Pokud není oprava a výměna nemožná nebo by si Ručitel vyžádal nadměrné náklady, může odstranění vady odmítnout. Při posuzování nadměrných nákladů pro Ručitele jsou zohledněny všechny okolnosti případu, zejména závažnost vady Produktu, hodnota nezávadného Produktu a nadměrné nepohodlí pro Zákazníka vyplývající ze změny způsobu odstranění závad.

7.13. V případě výměny Produktu nebo poškozených částí Produktu za nové se tyto stávají majetkem držitele záruky, výměnou za vadné prvky, které se stávají majetkem Ručitele. Garant nevrací poškozené části Produktu v případě výměny.

7.14. Opravený nebo vyměněný produkt je vyzvednut prostřednictvím prodejce.

§ 8. Ochrana osobních údajů

8.1. Správcem osobních údajů Zákazníků Internetového obchodu je INNPRO Robert Błędowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem Rybnik, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem v Gliwicích, 10. oddělení Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000944160, s e-mailovou adresou: Dane.osobowe@innpro.pl, být Prodávajícím ve smyslu těchto Pravidel.

8.2. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány a zpracovávány Prodávajícím v rozsahu a za podmínek uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů.

8.3. Prodávající je účastníkem programu „Zaufane Opinie“ v rámci služby poskytované společností Ceneo Sp. z o. o. se sídlem v Poznani (60-166), ul. Grunwaldzka 182, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem Poznaň - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, 8. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, a účastníkem „Spolehlivé názory “ program v rámci služby poskytované společností Opineo Sp. z o. o. se sídlem ve Vratislavi (53-333), ul. Powstańców Śląskich 2-4, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem pro Wrocław-Fabryczna ve Wrocławi, 6. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS: 0000357466, NIP: 8971762604, spočívající v zaslání prostřednictvím e-mailu od Ceneo Sp. z o. o. a Opineo Sp. z o. o. - po získání souhlasu zákazníka - průzkumy za účelem získání názoru kupujícího na transakci a zakoupený produkt, jakož i zveřejnění názorů vyjádřených kupujícími na webové stránce dostupné v doménách Ceneo.pl a Opineo.pl v důsledku obdržení průzkumy. Zákazník nakupující v Internetovém obchodě může dobrovolně souhlasit s předáním svých osobních údajů, včetně e-mailové adresy, společnosti Ceneo Sp. z o. o. a Opineo Sp. z o. o. a pro zpracování Ceneo Sp. z o. o. a Opineo Sp. z o. o. jeho osobní údaje - pouze za účelem vyplnění dotazníku uvedeného v předchozí větě.

§ 9. Závěrečná ustanovení

9.1. Řešení případných sporů vzniklých mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který je spotřebitelem nebo podnikatelem uvedeným v odst 9.4 Pravidel, budou předloženy místně příslušným soudům v souladu s platnými právními předpisy.

9.2. Spotřebitel je rovněž oprávněn využít mimosoudní způsoby vyřizování reklamací a vymáhání reklamací. Pokud spotřebitel není s vyřízením reklamace spokojen po obsahové stránce, tj. zejména se zamítnutím reklamace, popř. s nedostatečným uspokojením nároků z reklamace, která byla uznána, pak dochází k občanskoprávnímu sporu, který je možné řešit prostřednictvím ČOI, a to v rámci mimosoudního řešení sporů (ADR): https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

9.3. Řešení případných sporů vzniklých mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který není spotřebitelem ani podnikatelem uvedeným v odst 9.4 Pravidel, bude předložena soudu příslušnému podle sídla Prodávajícího.

9.4. Spotřebitelská ustanovení obsažená v těchto Pravidlech se vztahují na fyzickou osobu, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá odborný charakter, vyplývající zejména z předmětu svou podnikatelskou činnost, zpřístupněnou mu podle ustanovení o Centrální evidenci a informacích o podnikání.

9.5. Případné stížnosti, připomínky nebo dotazy týkající se fungování Internetového obchodu (poskytování elektronických služeb Prodávajícím) můžete zasílat na kontaktní údaje Kanceláře služeb zákazníkům uvedené v záložce „Kontakt“: shop.dreame.cz/contact-cze.html a stížnost by měla obsahovat prvky uvedené v části 6.4 písm a. – b. Pravidel. Ustanovení oddílu 6.13 Pravidel platí obdobně.

9.6. Tato Pravidla neporušují žádná práva Zákazníka podle platných právních předpisů. Pokud je jakékoli ustanovení nařízení v rozporu s platným právem, toto ustanovení se nepoužije a zbývající ustanovení nařízení zůstanou v platnosti.

9.7. Prodávající může Pravidla změnit tak, že Zákazníky o provedených změnách informuje, nejlépe alespoň 14 dnů předem. Informace o chystané změně Pravidel budou zveřejněny na webu Internetového obchodu, v záložce "Předpisy obchodu": shop.dreame.cz/cze-terms.html spolu s textem nové verze Pravidel. Prodávající dále vynaloží přiměřené úsilí, aby informoval zákazníky, kteří mají účet v Internetovém obchodě, o jakýchkoli změnách Pravidel zasláním zprávy na e-mailovou adresu přiřazenou k účtu. Pokračování v používání Internetového obchodu poté, co změněná verze Pravidel vstoupí v platnost, představuje jeho přijetí, pokud Zákazník neuvede jinak zasláním zprávy na následující adresu: info@dreame.cz. Objednávky zadané před vstupem změn v platnost jsou zpracovávány podle stávajících pravidel, jejichž odkazy jsou uvedeny v záložce „Předpisy obchodu“: shop.dreame.cz/cze-terms.html , pokud platné zákony nestanoví jinak.

pixel